ជូនដំណឹងអំពីបញ្ហា


បញ្ហា  : ការរំលោភបំពានពីសំណាក់និយោជក

ព៌តមានលំអិត
ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់ដំណឹង