ជូនដំណឹងអំពីបញ្ហា


បញ្ហា  : ប្រាក់ឈ្នួល/បើកប្រាក់ឈ្នួលមិនគ្រប់

ព៌តមានលំអិត
ព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់ដំណឹង