တိုင္ၾကားသူ၏နာမည္/ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္၏နာမည္ေနရပ္လိပ္စာမ်ားအား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာကူညီႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုအခ်က္လက္မ်ားျပည့္စံုစြာျဖည့္ေပးပါရန္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနအား စံုစမ္းျခင္း