โปรดแจ้งชื่อ - ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ และชื่อนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้างให้ชัดเจนด้วย เพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ติดตามปัญหา