• Web link เว็บลิงค์
  • Information บริการข้อมูล
  • complain ช่องทางร้องเรียน
  • Q&A ถาม-ตอบ
  • knowledge คลังความรู้
  • Download ดาวน์โหลด
  • Job ONE ระบบสารสนเทศกรมฯ
  • Library ห้องสมุดกรม

มองหางานต้องการคน

DOE JOB

บริการตำแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน

แรงงานต่างด้าว

Working of Foreign

พิจารณาอนุญาต และดูแลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

กองทุนฯ ต่างด้าว

ตลาดนัดแรงงาน

บริหารเกี่ยวกับการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

แรงงานไทยไปต่างประเทศ

TOEA

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ  เรื่อง การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ก... วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557      รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในล...
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1/2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด... วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557    วันที่ 17 ธันวาคม 2557  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงป...
การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะการให้บริการโดยรถบริการ จัดหางานเคลื่อนที่ (mobile Unit) การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะการให้บริการโดยรถบริการ จัดหาง... วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557     วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...
CP All ประกาศรับสมัครพนักงาน 18 ตำแหน่ง มากกว่า 1,064 อัตรา CP All ประกาศรับสมัครพนักงาน 18 ตำแหน่ง มากกว่า 1,064 อัตรา วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557     บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(CP All) บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์...
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่... วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557        วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น.  นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที...

ติดต่อกรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

  • สายด่วน : 1694

ช่องทางติดต่อกรม

ติดต่อกรมทาง Social Networks
คุณอยู่ที่: Home